czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.
Wyszukiwanie miejscowości: Ctrl+F

Obuwik pospolity

REZERWATY I OBSZARY NATURA 2000

      Na terenie powiatu miechowskiego  występują gatunki roślin objęte ścisłą ochroną gatunkową. Są to: dziewięćsił (bezłodygowy i popłocholistny), powojnik prosty, zawilec wielkokwiatowy, len włochaty, len złocisty, aster gawędka, miłek wiosenny, wiśnia karłowata, ostrożeń pannoński, kwiaty z rodziny storczykowatych i wiele innych.

    W celu ochrony środowiska roślinnego i zwierzęcego, a także przyrody nieożywionej utworzono 9 rezerwatów przyrody.

Storczyk blady

         Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wyznaczono ponadto 21 obszarów w ramach sieci Natura 2000. Obszary te są wyznaczane przez kraje członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z zapisami zawartymi w Dyrektywie 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywie 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Niektóre rezerwaty i obszary Natura 2000 pokrywają się ze sobą.

Dwulistnik muszy

Zawilce wielkokwiatowe

Zawilec wielkokwiatowy

Storczyk męski


POŁOŻENIE OBSZARÓW "NATURA 2000"

Źródło: http://kserotermy-life-krakow.pl/

Miłek wiosenny

Poniższa tabela przedstwia występowanie (na przestrzeni wielu lat) gatunków roślin objętych ochroną na terenie rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000. Obecnie część gatunków roślin mogła zaniknąć.
Objęte ochroną są także siedliska przyrodnicze do których zaliczamy między innymi murawy kserotermiczne, grąd i zarośla jałowca pospolitego.


GALERIA
Sosna - Rezerwat Dąbie

Krajobraz - Kalina Lisiniec

 

CIEKAWOSTKI

Mandarynka w miechowskim parku. Jesień 2013 r.


Rodzina łabędzi. Książ Wielki 2014.

Rodzina bocianów. Janowice 2014.

Lilie wodne. Tczyca 2014.


Wiewiórka. Gołcza 2014.

Kreator stron internetowych - przetestuj